ابتدا لایه رویی برچسب را بخراشید سپس كد اصالت درج شده در زير آن را به همان ترتیب وارد کرده و کلید ارسال را بزنید.
اول
دوم
سوم
چهارم